Chemia
pauliśka15
2017-06-25 21:43:35
Orbital zdelokalizowany na przykladzie czasteczki B2H6 -opisac
Odpowiedź
blacklion
2017-06-25 21:50:51

Witaj :) * atomy boru są w stanie hybrydyzacji sp3 * 2 zhybrydyzowane orbitale każdego atomu boru wraz z oboma atomami boru   leżą na jednej płaszczyźnie - umownie poziomej * każda para tych zhybrydyzowanych orbitali sp3 wiążących 4 atomy wodoru          (tzw. zewnętrzne) jest skierowana na zewnątrz (długość tych wiązań wynosi          1,19A°) * atomy boru leżące w centrum nie są połączone wiązaniem tak, jak ma to   miejsce w C2H6 * połączenie obu atomów boru następuje dzięki pozostałym 2 orbitalom sp3   każdego atomu boru, leżącymi  w płaszczyźnie pionowej i  skierowanymi   wzajemnie ku sobie * orbitale leżące nad płaszczyzną poziomą wiążą 1 atom wodoru, a leżące pod   nią - drugi atom wodoru (dla tych wiązań długość wynosi 1,33A°); te atomy   wodoru nazywane są wewnętrznymi * powstałe wiązania (mostki wodorowe) są wynikiem utworzenia 2 zdelokali -        zowanych, trójcentrowych (B---H---B) cząsteczkowych orbitali rozciągających      się wokół atomów boru oraz 1 atomu H wchodzącego w skład mostka * ponieważ kształt każdego takiego ( pod i nad poziomą płaszczyzną) trój -   centrowego orbitalu przypomina kształt banana - orbitale tego typu              nazywa się orbitalami bananowymi * orbitale te nie mogą mieć charakteru wiązań wodorowych ze względu na   zbyt małą różnicę elektroujemności atomów B i H.

Dodaj swoją odpowiedź