WOS
zalewa90
2017-09-28 08:41:05
1.Wybory dla samorządu terytorialnego odbywają się co : a)4 lata b)5 lat c) 3 lata 2.Urząd gminy nie wyda mieszkańcom gminy: a)paszportu b)dowodu osobistego c)zezwolenia na budowę d)aktu urodzenia 3.Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest: a)wójt b)rada gminy c)rada powiatu d)zarząd gminy 4.W głosowaniu nad uchwałami Rady Gminy biorą udział: a)wyłacznie radni b)radni wraz z wójtem c)wszyscy zebrani d) radni z wójtem i sekretarzem gminy 5.Rada gminy obraduje na: a)posiedzeniach b)sesjach c)konferencjach d)spotkaniach 6.Zasada pomocniczości to a)zapytanie związane z aktualnymi sprawami gminy b)informacja faktyczna udzielana prze wójta c)zasada zgodnie z którą władze centralne zajmują się tylko sprawami, których nie mogą rozwinąc samorządy d)przekazanie przez władę centralną niektórych uprawnień wspólnocie mieszkańców 7.Organem uchwałodawyczym w Gminie jest a)sekretarz gminy b)wójt c)przewodniczący rady gminy d)rada gminy 8.Pracownik urzędu gminy sporządza z każdej sesji rady gminy: a)streszczenie b)protokół c)notatnki d)sprawozdanie 9.Radni mogą tworzyć: a)kluby radnych b)koła radnych c)spotkania radnych d)komisje radnych 10.Który z wymienionych ogranów jest reprezentantem rządu we władzach samorządowych a)prezydent b)wojewoda c)starosta d)marszałek sejmiku wojewódzkiego 11. Organem wykonawczym w powiecie jest a)starosta b)zarząd na czele ze starostą c)przewodniczący d)burmistrz
Odpowiedź
misia6684
2017-09-28 12:57:52

1A, 2A, 3B, 4A, 5B, 6C, 7D, 8B, 9A, 10B,11B

Dodaj swoją odpowiedź