Technika
hejczesc33
2021-07-22 13:19:25
Czy mógłby mi ktoś pomóc streścić instrukcje przeciwpożarową  w kilka punktów i wypisać wszystkie telefony alarmowe. Z góry dziękuję :)  Instrukcja postępowania na wypadek pożaru Podstawa prawna: art. 4, pkt. 5 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991 r (Dz.U. nr 81, poz. 351) oraz Rozporządzenie MSW z 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków; innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. nr 92, poz. 460). Alarmowanie o niebezpieczenstwie Każdy kto zauważy pożar zobowiązany jest niezwłocznie: powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w sąsiedztwie lub w obiekcie, telefonicznie lub w inny dostępny sposób zawiadomić Straż Pożarną podając: gdzie się pali – adres, nazwa obiektu, kondygnacja, co się pali – dach, mieszkanie, piwnica, sklep, biuro, czy jest zagrożenie dla życia ludzi, swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego się dzwoni. Uwaga: Po odłożeniu słuchawki chwilę odczekać, na ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia powiadomić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu o zaistniałym zdarzeniu. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru. Równocześnie z alarmowaniem o niebezpieczeństwie należy przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, udzielenia pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym. Przystąpić do ewakuacji osób znajdujących się w obiekcie ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, dzieci oraz osób nieznających obiektu. W miarę możliwości zabezpieczyć mienie dokumentację i inne wartościowe przedmioty przed pożarem i osobami postronnymi. Do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych akcją kieruje właściciel zarządca lub użytkownik obiektu lub osoba najbardziej opanowana i energiczna. Po przybyciu jednostek ratowniczo-gaśniczych kierowanie akcją przejmuje kierownik akcji ratowniczej, który ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych jednostek gospodarczych organizacji społecznych i OBYWATELI. Osoby postronne korzystające z obiektu powinny zachować spokój i podporządkować się osobom kierującym ewakuacją III. WYKAZ TELEFONOW ALARMOWYCH Państwowa Straż Pożarna 998 Pogotowie energetyczne ____________ Policja 997 Pogotowie wodno-kanalizacyjne ___________ Pogotowie ratunkowe 999 Pogotowie gazowe ____________ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszej instrukcji i przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom przepisów wewnętrznych lub kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA OGÓLNA OPRACOWANO NA PODSTAWIE art.4 pkt.5 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ Z DNIA 24 SIERPNIA 1991r. (Dz.U.nr.81,poz 351 ORAZ O ROZPORZADZENIE MSW Z DNIA 3 LISTOPADA 1992 r. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW ,INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I TERENOW ( Dz.U 92,poz.460) Wszystkie organa administracji państwowej, jednostki gospodarki uspołecznionej instytucje, oraz organizacje społeczne i zawodowe, jak również osoby fizyczne i prawne, są obowiązane brać udział w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu na zasadach określonych w instrukcji. PRACOWNIK PRZED PRZYJECIEM DO PRACY JEST ZOBOWIAZANY ZAPOZNAĆ SIĘ: z treścią instrukcji, ze środkami łączności alarmowej na wypadek pożaru, ich rozmieszczeniem i działaniem, z obsługą i działaniem podręcznego sprzętu ppoż, z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu pożarniczego i podręcznych środków gaśniczych w terenie ZAPOBIEGANIE POŻAROM W OBIEKTACH ORAZ NA TERENACH PRZYLEGŁYCH. Zabronione jest wykonywanie czynności: używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych pożarem, garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, wysypywanie gorącego popiołu i żużla, lub spalanie śmieci i odpadków w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych, przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą się nagrzewać do temp. przekraczającej 100oC, linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji odgromowej, użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, stosowanie do osłony punktów świetlnych materiałów palnych, instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem, składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących do ewakuacji, ustawiania na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację, zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, uniemożliwianie lub ograniczenie dostępu do: urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami, wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu. właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, są zobowiązania do: umieszczania w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji przeciwpożarowych, oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami: dróg, wyjść i kierunków ewakuacji (z wyłączeniem budynków mieszkalnych), miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, zwanych dalej „materiałami”, pomieszczeń, w których występują materiały. postępowanie w razie pożaru. W 998 razie powstania pożaru, pracownik zobowiązany jest zachować spokój i opanowanie, a jednocześnie działać szybko i zdecydowanie, a w szczególności: zaalarmować Państwową Straż Pożarną nie przesądzając czy pożar uda się ugasić, czy nie tel. wszcząć wewnętrzny alarm pożarowy, przystąpić do gaszenia podręcznymi środkami gaśniczymi, zgodnie z obowiązującymi zasadami, podporządkować się ściśle zarządzeniom kierownika akcji gaśniczej.
Odpowiedź
paulina12341
2021-07-22 16:00:36

Nie rozumiem to jest mega trudne!

Dodaj swoją odpowiedź