Fizyka
paulinappp
2017-06-23 01:44:05
Błagam proszę o szybką pomoc!
Odpowiedź
Kkusia26
2017-06-23 01:59:42

18. W fizyce o wykonanej pracy możemy mówić wtedy, gdy: - na ciało działa siła, - podczas działania siły nastąpiło odkształcenie lub przesuniecie ciała, - kierunek przesunięcia nie jest prostopadły do kierunku działania siły. Jeżeli wartość siły działającej na ciało jest stała, zwrot siły zgodny ze zwrotem przesunięcia i ciało przemieszcza się po linii prostej, to wykonywaną pracę W obliczamy jako iloczyn wartości siły F i wartości przesunięcia: W = F · s gdzie: W - praca F - siła s - przesunięcie Jeżeli kierunek działającej na ciało siły nie jest zgodny z kierunkiem przesunięcia, wtedy do obliczeń bierzemy pod uwagę tylko składową siłę równoległą do kierunku przesunięcia. Siłę F rozkładamy na dwie składowe: prostopadłą Fp i styczną Fs. Korzystamy z funkcji trygonometrycznych i obliczamy wartość Fs. Fs / F = cos α     |·F Fs = F · cos α Wykonana praca wyraża się wzorem: W = F · s · cos α Jednostki pracy (dżul): 1 J = 1 N · 1 m                                      1 kJ = 1000 J                                      1 MJ = 1 000 000 J 19. Stosunek pracy do czasu, w którym została wykonana praca nazywamy mocą urządzenia. P = W/t  gdzie: P - moc W - praca t - czas Moc informuje nas o szybkości wykonanej pracy, tzn. jaka praca została wykonana w jednostce czasu. Jednostki mocy: 1 W = 1 J / ! s gdzie: 1 W - 1 wat 1 J - 1 dżul 1 s = 1 sekunda 1 wat (1 W) jest to moc takiego urządzenia, które w ciagu 1 sekundy (1 s) wykonuje pracę 1 dżula (1 J). Jednostki pochodne: 1 kW = 1 000 W 1 MW = 1 000 000 W 1 koń mechaniczny (1 KM) jest to moc takiego urządzenia, które w ciągu 1 sekundy podnosi ciało o masie 75 kg na wysokość 1 metra. 1 KM = 736 W

Dodaj swoją odpowiedź