Fizyka
Ziołowa
2017-06-21 18:52:56
Oddziaływania grawitacyjne są jednym z najsłabszych rodzajów oddziaływań w fizyce. Dla ciał o niewielkich masach siły są w wielu przypadkach pomijalnie małe. Oszacuj masę jednego z dwóch identycznych ciał w kształcie kuli, które z odległości 10 metrów przyciągałyby się siłą o wartości jednego niutona. Wynik zapisz w tonach.
Odpowiedź
rihianna
2017-06-22 00:57:50

wzór Newtona [latex]F=G frac{m_1*m_2}{r^2} [/latex] F - siła grawitacji [N] G - stała grawitacji = 6,67*10⁻¹¹ [Nm²/kg²] m - masy ciał 1 i 2 [kg] r - odległość pomiędzy środkami ciał [m] skoro m₁=m₂ = m F= 1 N r= 10 m [latex]F=G frac{m*m}{r^2} \ \ Fr^2=Gm^2 \ \ m= sqrt{ frac{Fr^2}{G} }= sqrt{ frac{1*10^2}{6,67*10^{-11}} } = sqrt{0,1499*10^{13}}= 1224438,8 kg \ \ 1 t =1000 kg \ mapprox 1224,44 t[/latex] [latex]m= sqrt{ frac{Fr^2}{G} }=[ sqrt{ frac{N*m^2}{ frac{Nm^2}{kg^2} } } ]=[ sqrt{ N*m^2 frac{kg^2}{Nm^2} } ]=[kg][/latex]

Dodaj swoją odpowiedź