Historia
Dzela1
2017-06-24 05:31:25
Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Uczeń: a) lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje starożytnej Mezopotamii i Egiptu; b) charakteryzuje strukturę społeczeństwa i system wierzeń w Egipcie; c) wyjaśnia znaczenie pisma i prawa w procesie powstawania państw; d) rozpoznaje typy pisma wykształcone na terenie Mezopotamii i Egiptu.
Odpowiedź
kubamisiak
2017-06-24 07:11:44

a) cywilizacja starożytnej Mezopotamii leżała w dorzeczu rzek Eufrat i Tygrys, zaś cyw. egipska w dorzeczu Nilu b) system religijny w egipcie był politeistyczny, tzn. wierzono w wielu bogów. Najważniejszym z nich był Ra- bóg słońca. Za bóstwo uznawano też faraona. c) rozwój pisma odegrał dużą rolę w dziejqch ludzkości. Dzięki temu zaczęto spisywać traktaty pokojowe, dokonywać spisów ludności, czy zawierać porozumienia. d) W Mezopotamii posługiwano się pismem klinowym, zapisywanym na glinianych tabliczkach, zaś w Egipcie w powszechnym użyciu były hieroglify, inaczej pismo obrazkowe.

Dodaj swoją odpowiedź