Matematyka
dziadzik
2017-06-24 09:57:55
Proszę o pomoc w tych zadaniach na załączonym obrazku.
Odpowiedź
ekxpert
2017-06-24 10:24:58

√16+∛64=  4+(4³)¹/³ =4¹ +4¹ =8 b) ∛1000 *√9=  (10³)¹/³ * 3 =10¹ * 3=10*3 =30 c)  √81+√36 - √49= 9+6-7=8 d)  √3 * √12= √3 * 2√3=2*3=6 e) √32÷√2=  4√2 ÷√2 =4√2 / √2=4 f)  √900 ÷ ∛27÷√81=30÷ (3³)¹/³  ÷ √81=  30÷3 ÷ 9=10/9 g) √5 * √20 * √1=  √5 * 2√5 * √1= 5*2*1=10 h)  √98÷ √2= 7√2 ÷ √2 =7√2 / √2 =7 i)   ∛64 - ∛1 = (4³)¹/³  - 1=4-1=3 7a)     √1/4 - (0,5)⁰ ÷ 2³ =1/2 - 1÷ 8 = 1/2 - 1/8=4/8 -1/8 = 3/8 b)   √1 9/16 - (-2)² ÷ 1 1/3= √25/16 - 4÷ 4/3 = 5/4 - 4/1 * 3/4 =5/4 - 12/4 = - 7/4 1) a ) wycinek koła   b)   średnica c)    łuk d)   promień e)   koło f)   cięciwa g)  okrąg 2) a)  r=14÷2=7m b)  r=6,8÷2=3,4 cm c)  r=4/9÷ 2/1 =4/9 * 1/2 =2/9 dm

Dodaj swoją odpowiedź