Fizyka
chippkus
2017-06-25 14:46:45
1.Napisz równanie ruchu oraz jego rozwiązanie dla oscylatora harmonicznego z tłumieniem i z siłą wymuszającą (nazwij wielkości występujące w równaniach) 2. a) Napisz prawo Gaussa dla pola elektrycznego, b) Plastikową kulę o promieniu R naładowano jednorodnie ładunkiem +Q. Wylicz i narysuj jak się zmienia natężenia pola elektrycznego E w funkcji odległości r od środka kuli. Wskazówka: rozważ oddzielnie przypadki: r ³ R oraz r < R .
Odpowiedź
martyna19104
2017-06-25 17:13:45

1. Równanie oscylatora harminicznego wyprowadzamy ze wzoru ma= -kx ma +kx = 0 jest to równanie różniczkowe drugiego stopnia którego rozwiązaniem jest  x(t) = Asin(wt+fi) gdzie A to amplituda fali, w to częstość własna, t to okres, a fi to przesunięcie fazowe.  Dla oscylatora harmonicznego z tłumieniem równanie jest trochę inne  ma + Bv + kx =0 a rozwiązaniem jest x(t) = A * exp(Bt) * sin(wt + fi) gdzie B to współczynnik tłumienia.  2. Prawo Gaussa dla pola elektrycznego  [latex] intlimits^p_p {E} , dx [/latex] = Q/u0 gdzie Q to ładunek testowy a u0 to przenikalnosc elektryczna próżni. W podpunkcie b skorzystaj z tego wzoru wstawiając w granice całki odległości r oraz R.

Dodaj swoją odpowiedź